थारू - नेपाली शब्दकोशअध्‍यन (१ २ ३ ४) ना. अध्ययन (sem. dom. 3.6.6 - विज्ञान)
अध्यात्मिक (१ २ ३ ४) वि. आध्यात्मिक
अध्‌याय (१ २ ३ ४) ना. अध्याय (sem. dom. 4.9.3.1 - धार्मिक (पवित्र) लेखहरू)
अध्हा (१ २ ३) / अधा () वि. आधा (sem. dom. 8.3.7.3 - पूर्ण)
अन (१ २ ३ ४) ना. अन्‍न
अन नली (१ २ ३ ४) ना. भोजन नली; अन्‍न नली (sem. dom. 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू)
अनअग्‍याकारी (१ २ ३ ४) वि. अनुशासनहीन; आज्ञा पालन नगर्ने (sem. dom. 4.5.4.2 - आज्ञा पालन नगर्नु)
अनइकछा (१ २ ३ ४) / अनिछा / अनिक्सा () ना. इच्छा नभएको; इच्छा विहीन (sem. dom. 3.3 - चाहनु, 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य)
अनकन-- (१ २ ४) / हिजरै-- () क्रि. अनकनाउनु (sem. dom. 3.4.2.3 - रीस)
अनकनटार (१ २ ४) / अनकन्यँर () ना. अनकन्टर; सुनसान ठाउँ (syn: एकलास; तफोत; सुनसान)
अनकनस--क्रि. जथाभावी बोल्नु (cf: जेहेनतेहेन)
अनकर (१ २ ३ ४) वि. अर्काको (syn: दोसरके) (sem. dom. 3.2.3.1 - चिनेको, नचिनेको)
अनखनाह (१ ३ ४) / अलछिन () / अनखनाहा () वि. कुरूप; रूप नभएको (cf: नैनिक) (sem. dom. 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 2.6.2.2 - यौन आकर्षण, 2.3.1.8.2 - नराम्रो, 2.6.5.2 - आइमाई)
अनगिन्ती (१ ३ ४) / अनगिनित () वि. असङ्‍ख्य; अनगिन्ती; गन्‍न नसकिने (sem. dom. 8.1.3.1 - धेरै, 8.1.2 - गणना, 8.1.4.2 - वृद्धि)
अनगुत (२ ४) / अनगुतिया ( ) / अनगुती () ना. बिहानी पख; बिहान (cf: भिनसर; भोर; बिहान) (sem. dom. 5.2.2.2 - भोजन, 1.1.1 - सूर्य)
अनङखे () / यिरङके () / यहने () / ऐसने () क्रि.वि. यसरी (syn: ओनङखे) (sem. dom. 9.5.1.4 - ढङ्ग)
अनचक्‍ते () / अनचुखै () / ओइसाही () / अनपतरे () / अनचेकले () / अनचटके () क्रि.वि. अचानक; एक्‍कासि; अपर्झट (syn: अकचुखै; अपरझट; अकस्मात) (sem. dom. 8.4.6.4.4 - तुरुन्तै, 9.1.2.6 - केही कुरा परिवर्तन गर्नु, 3.2.3.1 - चिनेको, नचिनेको, 2.6.6 - मर्नु, 8.4.8.3 - अचानक, 4.8.2.3.1 - ढुकेर हमला गर्नु, 4.2.1.2 - आकस्‍मिक भेट, 4.4.2.3 - दुर्घटना, 9.4.4.8 - नसोचेको)
अनचहना (१ ३) / अनचाहट () वि. चाहना नहुने (sem. dom. 3.4.2.1.3 - घृणा)
अनचिन्‍हार (१ २ ३ ४) वि. नचिनेको; अपरिचित (cf: अनदेख--; अग्यात) (sem. dom. 3.2.3.1 - चिनेको, नचिनेको, 4.1.3 - कसैलाई चिन्‍नु, 4.1.2 - मानिसको प्रकार)
अनजान (१ २ ३ ४) वि. नजानेको; अन्जान (sem. dom. 3.4.1.3 - अचम्‍म, 8.5.1.7 - अनिश्‍चत ठाउँ, 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु, 8.3.5.3.2 - अप्रचलित वा अपाच्य)
अनठल () / अनठियाह () वि. वास्ता नगर्ने
अनठेकान (१ २ ३ ४) / अनठिकान () / अनठेगान () वि. ठेगान नभएको; अनिश्चित (sem. dom. 9.4.4.6.2 - हुन सक्‍छ, 3.2.2.4 - अनुमान गर्नु)
अनतर (१ २ ३ ४) ना. अन्तर; फरक; भिन्‍नता (sem. dom. 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु, 8.2.6 - दुरी)
अनतरिक्‍छ (अङ्‍ग्रेजी आगन्तुक शब्द) / अनतरिक्ष () ना. अन्तरिक्ष (sem. dom. 7.2.4.4 - नक्षत्रमा यात्रा गर्नु)
अनदाज (१ २ ४) / लमसम ( ) क्रि.वि. अन्दाज; अन्दाजी (sem. dom. 9.4.4.6.1 - हुन सक्छ, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु)