नेपाली - थारू शब्दकोशसँग क्रि.वि. जिगा; क्रि.वि. सङ; संयो. सङे
सँग सँगै क्रि.वि. लाटमे
सँगसँगै संयो. जरे-जरे
सँगसँगै हिँडेको क्रि.वि. लाट
सँगै संयो. एकसाथ; ना. संगही संगही परथाना घर; क्रि.वि. सङ; वि. सटले; प.स. संहै; क्रि.वि. साथ; क्रि.वि. साथै
सँधियार ना. सधियार
संक्षेप ना. सन्छेप; ना. सार
संखा ना. ससंकित
संख्या सङ्. संख्‍या
संग्रह ना. संगरह
संघ ना. कम्पनी; ना. संघ; ना. संङघ
संघर्ष ना. संघरस
संन्यास ना. सनयाँस; ना. सन्यास
संन्यासी ना. सन्यास
संयम वि. धिरजी
संयमी वि. समयमी
संयुक्त वि. सझिया
संयोग ना. भागसे; ना. मोका; मोका; ना. संजोग; ना. सन्जोग
संरक्षण गर्नु क्रि. जोगा--
संविधान ना. समविधान; ना. समिधान
संविधानसभा ना. संबिधान सभा ( सभा)
संवेदना ना. सम्बेदना
संसद ना. सान्सद
संसार ना. दुनिया; ना. बिस्‍व; ना. सनसार
संसारभर ना. सनसारभर
संस्कार ना. संकार; ना. सन्‍सकार; ना. ससकार; ना. सँस्कार
संस्कार काम ना. दहन
संस्कृति ना. संसकिरती
संस्था ना. सनसथा
संस्थान ना. संस्‍थान
सकसक वि. कुसकुस
सकारात्मक वि. सकारातमक
सकाहारी ना. बैसनब
सकिनु क्रि. उसर--; क्रि. ओर--; क्रि. निमह--; क्रि. सठ--; क्रि. सैठगे--
सकुवा ना. सेहवान
स-कुशल क्रि.वि. सुहान
सकै ना. सिकैट
सक्‍कली वि. खाटी
सक्नु क्रि. ओर--; क्रि. सक--; क्रि. सैकज--
सक्ने व्यक्ति ना. सकैवला; वि. साकेबल
सक्यो क्रि.वि. समापत
सक्षम वि. निपुन; वि. योग्य; वि. सछम
सखर ना. गुँर छौवा गुँर
सखरखण्ड ना. अलहुवा; ना. केसौर; ना. मिसरिकन; ना. सकरकन
सखाप वि. ध्वस्त
सखाप पार्नु क्रि. उधेस--
सखाप हुनु क्रि. ढह--
सखारै क्रि.वि. भिनसरवा
सखुवा ना. सखुवा
सगरमाथा ना. सगरमथा