नेपाली - थारू शब्दकोशवि.वो. ले भेलै
लँगडो वि. खोङर
लँगौटी ना. नङोटी; ना. लँगोटी
लँगौटी (सानो रुप) ना. पुतली
लकुवा ना. लकुवा
लक्षण ना. लक्छन; ना. लक्सन; वि. लछन
लक्ष्मण ना. लछमन लछमन बुट्टी
लक्ष्मी ना. लक्‍छ्‍मी
लक्ष्य ना. लक्छ; ना. लक्सय; ना. लछ
लखतरान वि. लटुयाएल; वि. लटुवल; वि. लटुव्‌याल
लखेट्नु क्रि. खिहार--; क्रि. भगा--
लगतै वि. मातर
लगतै लगतै अनु. घचघच
लगत्तै क्रि.वि. झटसिना
लगन गाँठो ना. लगन
लगनशिल ना. मनजतन
लगनशील वि. कमकरदा; ना. जोड़तोड़
लगभग क्रि.वि. अनदाजी; क्रि.वि. करिब-करिब; क्रि.वि. लगभग; ना. सरदर
लगाउनु क्रि. पिनह--; क्रि. लगा--
लगातार क्रि.वि. अबिच्छिन; क्रि.वि. एकतालसे; क्रि.वि. तिबर तिबरचाह; क्रि.वि. लगले; क्रि.वि. लगातार
लगान ना. कपरा
लगानी ना. लगानी; ना. लहना
लगाम ना. लगाम
लगि ना. लगी
लङौटिया ना. धरिया
लङौती ना. बिस्टी
लङ्गडो वि. नेङड़ा
लचक दार वि. लरबर-छरबर
लचक लचक क्रि.वि. फचफच; क्रि.वि. फत्‌फत्‌
लचक-लचक वि. लचक-लचक
लचिलो वि. फतलङ; वि. लचरफचर; वि. लतफत
लच्किएको वि. फतसिन
लच्किनु क्रि. लचक--; क्रि. लचक--; क्रि. लब--; क्रि. लिब--
लछप्प वि. गेलगेल
लजाउनु क्रि. सरमा--
लजालु वि. घुसमुरहा; वि. लजकोटहा
लज्जा बोध वि. हिन्ताय
लज्जालु वि. लज्जालु
लज्जित वि. लजित
लटपट क्रि.वि. लटपट
लट्टे ना. घौकासाग
लट्टे साग ना. मौरसा
लट्ठ वि. ठरिया; ना. मौरा; ना. लट
लट्ठा ना. लठा्‌
लट्ठी ना. छरी; ना. लाठी
लठेप्रो वि. घचनाइर
लठेब्री वि. बमर
लठेब्रो वि. अबलट्‍ठा; वि. अलबतरा; वि. अलबलाह; वि. अलवताह; वि. तोतराके; वि. तोथरा; वि. बौक; वि. लट्‍टा; वि. लाट
लठ्ठि ना. छौकी; ना. लाठी
लठ्‌याङग्रो वि. लट्‍टा