नेपाली - थारू शब्दकोशयक्ष ना. जग
यता क्रि.वि. इमहर; क्रि.वि. यते; क्रि.वि. येने
यता उता क्रि.वि. यते-ओते
यताउता क्रि.वि. इधर-उधर; क्रि.वि. इमहर-उमहर ( उमहर); क्रि.वि. एने-ओने; क्रि.वि. चुकुर-भुकुर; क्रि.वि. ढुनमुन; क्रि.वि. यना-ओना; क्रि.वि. यने-वोने
यता-उता क्रि.वि. अते-ओते; क्रि.वि. यनेओने
यताउता नसर्नु वि. टसमस
यतातिर क्रि.वि. अनेभरा
यतिकै क्रि.वि. अतबेहेक; क्रि.वि. एतने; क्रि.वि. ओतेक
यतै तिर क्रि.वि. एनैभरा
यथार्थ ना. यथारथ
यथोचित वि. यथोचित
यदि संयो. जदी
यद्यपि संयो. यानेकी
यन्त्र ना. यनतर बायु यनतर
यम ना. यम
यमराज ना. जम
यमरी ना. बगिया बगिया काँट; ना. भक्‍का
यरुसेलम ना. यरोसेलम
यसको सर्व. एकर; सर्व. एकरा
यसपछि क्रि.वि. एकरवाद
यसरी क्रि.वि. अनङखे; क्रि.वि. एनङ; क्रि.वि. एनङके
यस्ता-यस्तै क्रि.वि. अहिने-अहिने
यस्तै सर्व. एसही/अइसने; क्रि.वि. एहिनङ; वि. ऐहनङ; क्रि.वि. यहरङे
यस्तो वि. इरेङ
यहाँ क्रि.वि. अते; क्रि.वि. इमहर; क्रि.वि. ऐते; क्रि.वि. यते; क्रि.वि. याह; क्रि.वि. येते; क्रि.वि. येने
यहाँ वहाँ क्रि.वि. यतेवते
यहाँदेखि त्यहाँसम्म क्रि.वि. येतेसेओते
यहाँबाट त्यहाँ क्रि.वि. येतेसेओते
यहाँ-वहाँ क्रि.वि. येतेओते
यही क्रि.वि. याहा
यही कारण संयो. वहयासे
यही ठाउँमा ना. वेहाठिमाँ
यातना ना. यातना
यात्रा ना. जतरा; ना. यातरा; ना. यातरी; ना. सफर
यात्री ना. जातरी; ना. यातरी
याद ना. इयाद; ना. गुनन
यादव ना. गुवार
यान ना. यान
यान्त्रिक ना. यानतनरिक
युक्ति ना. जिक्‍ती
युगकवि ना. युगकवी
युगल ना. युगलगान
युगल जोडी ना. युगलजोरी
युगौँ युग क्रि.वि. जुगजुग जुगजुगजिहे
युद्ध ना. जुध; ना. युद; ना. लड़ाई
युद्ध पक्षी ना. जुधपक्छी
युद्ध बिराम ना. जुद्द बिराम
युद्ध भूमि ना. युदभुमी
युद्धको भूमि ना. रनभुमी
युनानी ना. युनानी
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >