नेपाली - थारू शब्दकोशभँडुवा वि. छिनार; वि. छुदराहा; वि. भडुवा
भंगेरा ना. गोंउरी; ना. बगरा
भए पनि संयो. भेलोपर
भएन क्रि.वि. कहाँभेलौ
भकभके वि. तोतराह; वि. भकलोल; भमतोतरा
भकारी ना. ठेक; ना. ढोक; ना. बखारी; ना. भुकरी; ना. भोकरी; ना. मुनहर
भकुन्डो ना. गेन
भक्त ना. भक्‍त; ना. भगत
भक्ति ना. भक्‍त; ना. भक्‍ती इसोरभक्‍ती
भगलैइ क्रि.वि. सीच्च
भगवान ना. परमेस्‍वर; ना. भगबान
भगवानको नाम ना. यम
भगाउनु क्रि. भगा--
भगुवा वि. भगवा
भग्‍नावशेष ना. गढ़ी
भङ्ग ना. भंग; ना. भङ समझौता भङ
भङ्गेरा ना. बगरा
भजन कीर्तन ना. भजनकिरतन
भटमास ना. भटमास
भटेवा ना. थुन
भट्टा ना. भट्‍ठा
भट्टी ना. भठ्‍ठी
भड्कनु क्रि. भरक--
भड्काउने वि. भङ़कौनी
भड्किलो वि. चम्काहा
भण्डार ना. भन्‌डार
भण्डार कोठा ना. भरार कोठली
भताभुङग वि. चकनाचुर
भतिजी ना. भतिजी
भतिजो ना. भतिजा
भतेर भोज बियाह भोज
भत्किनु क्रि. उजर--; क्रि. ढह--
भत्केको वि. भरकल
भत्केको बाटो ना. डगहर
भदौ (महिना) ना. भादो
भद्दा वि. चोताह; वि. भदा
भद्र वि. भद्‍र; वि. सजन; वि. सुसिल
भद्र मानिस वि. भलाआदमी
भद्रगोल ना. गन्‍जागोल
भनाइ ना. कहबी; ना. कहावत
भनाभन ना. कहाकही
भनेको कुरा ना. कहल
भन्टा ना. बैगन; ना. भन्टा
भन्‍नु क्रि. कह--; क्रि. बक--; क्रि. बता--
भबिष्यवक्‍ता वि. अगमबकता
भबिष्यवाणी ना. भबिसबानी
भय ना. भय
भयङकर वि. खुनखार; वि. भयङकर
भयभित वि. भयभित
भयानक वि. खुनखार; ना. डेरोनयाँ; वि. भयानक; वि. भयाबह