नेपाली - थारू शब्दकोश



बँदेल ना. बनेल
बक बक ना. बकबक
बकबक गर्ने वि. बकबकाह; वि. बकबकाहा
बकम्फुसे वि. झुठफुस
बकाइनो ना. बकाइन
बकुला ना. बौकला
बकुल्‍ला ना. बौकला
बक्ता ना. बक्‍ता
बक्सिङ ना. बकसिङ
बखेडा ना. बखेरा
बखैरिया ना. खाँ खमान
बगलीमारा ना. पाकिटमार
बगाउनु क्रि. दहा--; क्रि. भसा--; क्रि. भसिया--
बगी ना. बगी
बगेडा ना. खजनचिरै
बगैंचा ना. फुलवाइर; ना. बगैचा
बग्नु क्रि. बह--; क्रि. भसिया--; क्रि. भस्या--
बङ्गलादेश ना. बङलादेस
बङ्गारा ना. चौह; ना. चौहरी
बचत ना. बचत
बचाउ ना. बचावट
बचाउनु क्रि. जोगा--; क्रि. बचा--; क्रि. समार--
बचाउने मानिस ना. बचाबैबाला; ना. बचावेबला
बचाउने वाला ना. बचाइबाला
बचावट ना. बचावट
बचेको बाँकी
बच्‍चा ना. पाँड़ी
बच्‍चा खसाउने ना. पेटखसल
बच्‍चा-ब‍च्‍ची ना. चेला
बच्छिउँ ना. भिलोर
बच्‍छिउँ ना. कुम्‍हिन
बच्नु क्रि. बच--
बजाउनु क्रि. बजा--
बजाउने ब्याक्ति ना. बजबैया
बजाउने व्यक्ति ना. बजैनिया
बजार ना. बजार; ना. वजार; ना. हटिया; ना. हाटबजार
बजू ना. ननिया ससुर ( ससुर)
बटाइ ना. बटेर
बटारिएको ना. कैच
बटारी ना. बटारी; ना. बतारी; ना. बराम
बटारेकोपोयो ना. पाँक
बटार्नु क्रि. अए--; क्रि. ऐठ--; क्रि. ओझर--; क्रि. गोगुरिया--; क्रि. गोटया--; क्रि. मचार--; क्रि. यैठ--
बटालियन ना. बटालियन
बटाली ना. बटारी
बटुको ना. बाटी
बटुवा ना. चकोरा
बटुवा (सानो थैली) ना. बटुवा
बट्टा ना. डिबा
बट्टा (भाँडो) ना. कठौत; ना. कठौली
बडहर ना. बरहर