नेपाली - थारू शब्दकोशफँटयाङ्‌ग्रो ना. फेङगा
फकाउनु क्रि. खुसकर--; क्रि. फुस्‍या--; क्रि. फुस्‍ला--; क्रि. मोह--; क्रि. रिझा--; ना. लेहोरा
फकाउने मानिस ना. फुसियाइबला
फकौरा ना. कचौरी
फक्लेटो ना. फाँक
फजुल वि. फाजिल; वि. बेफजुल
फटाइ वि. अगती; ना. चेपठी; अनु. फटाइफटाइ
फटाइ गर्ने वि. लफुवा
फटाई ना. फटहापनी
फटाउनु क्रि. भाङ--
फटाफट क्रि.वि. फटफट; क्रि.वि. फटाफट; क्रि.वि. सुइसुइ
फटाहा वि. छहतर; वि. छहतरा; वि. फटहा; ना. फटहापनी; वि. फटिचर; वि. फुसमरा; वि. लमपट
फटाही वि. छहतरा
फटेंग्रा ना. फैंगा
फटेङ्ग्रा ना. फैंगा
फट्‍याइँ वि. उचङा
फट्‍याङ्ग्रो ना. फतिङा
फडानी ना. खोरिया; ना. फरानी
फडानी गर्नु क्रि. अबादकर--
फतफताउने वि. पटर-पटर
फतरिएर क्रि.वि. फतल्ङ-फतल्ङ
फतौरी ना. बोलैवाली
फनक्‍क क्रि.वि. फनाक
फनक्‍क-फनक्‍क क्रि.वि. फिनफिन
फनफनी क्रि.वि. फनफन
फनैत ना. फनैत
फन्दा ना. फनहा
फन्दामा ना. जालमे
फम ना. याद
फरक ना. अनतर; वि. अन्तर; वि. फरक
फरक-फरक क्रि.वि. फरके-फरके
फरफर ना. फरफर
फरफराउनु (आँखा) क्रि. फरफरा--
फरफराक ना. फरछा
फरहर वि. चड़फडिया
फराकिलो वि. ऐलफैल; वि. फराक; वि. फैलहार
फरार ना. फरार; क्रि. भाग--
फरिया ना. खरकी अंचरा-खरकी
फर्कनु क्रि. घुर--
फर्काइ ना. उनार; ना. घुमनवाँ; ना. पछगुरिया
फर्काउनु क्रि. घुमा--; क्रि. घुरा--; क्रि. लोभा--
फर्किएको वि. पिस
फर्कि-फर्कि क्रि.वि. घरिघरी
फर्निचर ना. फरनिचर
फर्मा ना. साँच
फर्सा ना. फरसा
फर्सी ना. कदिमा
फर्स्यौट ना. फरछौट; ना. फरसौट
फल मासु ना. दिदी
फलफूल ना. फलफुल