नेपाली - थारू शब्दकोशपँधेरी ना. पनभरनी
पंक्षीहरुको झुण्‍ड ना. पथारी
पंच भुज ना. मन्‍दिरलखान
पंजिका ना. रेकड
पंधेरो किरा ना. पदना पिल्‍लु
पकड्नु क्रि. पकर--
पका साँचो क्रि.वि. पका पकाबिसबासी
पकाउनु क्रि. धुक--; क्रि. निन्‍ह--; क्रि. पका--; क्रि. पका--; क्रि. रान्ह--
पकेटमार ना. पाकिटमार
पकौडा ना. बरी
पकौडी ना. कचरी; ना. कचौरी; ना. पकौरी
पक्‍का क्रि.वि. ठोकुवा; वि. निस्‍चित; क्रि.वि. पका पकाबिसबासी
पक्‍का विश्वासी ना. पकाबिसबासी ( पका, बिसबास)
पक्‍कापक्‍की क्रि.वि. पका पकाबिसबासी
पक्‍की घर ना. पकाघर
पक्रनु क्रि. पकर--
पक्रिनु क्रि. पकर--
पक्ष ना. एकपखुवा; ना. ओर; ना. पक्छ; ना. पक्छ; ना. पछ
पक्ष विपक्ष ना. पकछविपकछ; ना. पछविपछ
पक्षपात ना. पक्छपात; ना. पक्छपाती
पक्षाघात ना. लकुवा
पखा ना. बन्दु
पखाल्नु क्रि. खोङहार--; क्रि. झबार--; क्रि. झवार--; क्रि. धुवा--; क्रि. धो--
पखेटा ना. डेन
पगटा ना. खखरी; ना. मुनिया
पगडी ना. पगरी
पगडी (विवाहमा) ना. मुरेठा
पगरी ना. पगरी; ना. फेटा; ना. फेंटा
पगाल्नु क्रि. गला--; क्रि. पघिला--
पग्लनु क्रि. पगल--
पग्लिनु क्रि. गल--; क्रि. पगल--; क्रि. बरके--
पङ्‍क्ति ना. हरफ
पङ्‍क्तिबद्ध ना. लाइन; क्रि.वि. लायनसे
पङ्‍खा ना. घिर्‌नी; ना. पंखा; ना. पङखा
पचाउनु क्रि. पचा--
पचास सङ्. पचास
पचिरा ना. पचिरा
पच्चीस सङ्. पचिस
पच्नु क्रि. पच--; क्रि. पचल--
पछाडि क्रि.वि. पछतिया; ना. पछारी; क्रि.वि. पछिला; ना. पाछवें; क्रि.वि. पाछा; क्रि.वि. पाछु; क्रि.वि. बाद्‍मे
पछाडि गर क्रि.वि. पछाकर
पछार्नु क्रि. पछार--; क्रि. पटक--
पछि क्रि.वि. पाछु; क्रि.वि. पाछे; क्रि.वि. पौछ
पछि हट्नु क्रि. पछारिहट--
पछि-पछि क्रि.वि. पाछु-पाछु
पछिपछि लाग्नु क्रि. गाइरलाग--
पछुताउनु क्रि. पछता--
पछुतो ना. अपसोच; क्रि.वि. पछतबा; ना. पछतुवा; ना. पसतवा
पछुवा वि. पछुवा; वि. पाछा; क्रि.वि. पाछु
पछ्यौरा ना. अंचरा