नेपाली - थारू शब्दकोशन- prep नइ---
नकरात्‍मक शब्‍द ना. भेरमभेर
नक्‍कल ना. छाबभाब; ना. नक्‍कल
नक्‍कल गर्नु क्रि. छनकर--
नक्‍कली वि. चमकी; वि. चिमकी; ना. जाली; वि. नकली
नक्सा ना. नकसा
नगद ना. नगद
नगदिबाली ना. लहना
नगदी ना. नगद
नगर ना. नगर
नगरकोट ना. नगरकोट
नगरपालिका ना. नगरपालिका
नघाउञ्जेल क्रि.वि. अगहौरी; क्रि.वि. अघनी; क्रि.वि. अघायल
नङ ना. नोह
नङ पालिस ना. नोहपालिस ( पालिस)
नङको टुक्रा ना. नोहकट
नङ्ग्य्राउनु क्रि. नोकछर--
नचिनेको वि. अग्यात; वि. अनचिन्‍हार; वि. अन्‍ठैया
नचिनेको व्यक्ति ना. पराइ
नछुने ना. नौवा; ना. मासी
नजर ना. डिठ; ना. नजर; ना. नजैर; ना. लजर
नजर बन्द ना. लजरबन
नजानेको वि. अनजान
नजिक क्रि.वि. ओरे; क्रि.वि. कमदुर; क्रि.वि. करगनन; क्रि.वि. ठाम्मै; क्रि.वि. नजदिक; ना. नजिके; क्रि.वि. लग; क्रि.वि. लगच्याके; क्रि.वि. लगल; क्रि.वि. लगेदुर
नजिक आउने को. लटलट
नजिक नजिकै ना. ठामेठाम
नजिक-नजिक वि. घनसी; क्रि.वि. लगालग; क्रि.वि. लगेलग
नजिकै क्रि.वि. नजदिक; ना. नजिके; क्रि.वि. लगइमे
नजीक क्रि.वि. कनियेदुर
नटुवा ना. नटुवा
नतिजा ना. नतिजा
नदी ना. लदी
नदी कटान ना. धसना
नदीको किनार ना. धाँती
नदी-खोला ना. खोला-जोला
नदी-नाला ना. खोला-जोला
नदेख वि. अनदेखल; वि. नदेखल
नदेखिने ठाउँ ना. दोग
नन्द ना. खेलुवा; ना. ठठ्ठादार; ना. ननद; ना. ननैद; ना. नन्‍दोसी
नन्दको श्रीमान् ना. ननदैस
नपाउनु क्रि. नपा--
नपुंसक वि. नपुङसक; वि. नामरद
नपुग ना. अभाब
नबल्ने वि. मोरिया
नबुझिन क्रि.वि. बिनाबुझले
नबोल्ने क्रि.वि. चुपचाप
नब्बे सङ्. नबे
नमस्कार ना. अच्छा सकले ( अच्छा); ना. गोरलगी; ना. नमस्‍कार
नमस्कार, नमस्ते गर्नु क्रि. गोरलाग--
नमस्ते ना. गोरलगी