नेपाली - थारू शब्दकोशधकाल्नु क्रि. धकल--
धकेला-धकेल ना. धकलाधकली
धकेल्नु क्रि. ठेल--; क्रि. धकल--
धक्‍का दिनु क्रि. धकल--; क्रि. धकादे--; क्रि. धकिया--
धक्‍का मुक्‍का ना. धकमधका; ना. धकामुकी; ना. धक्‍का-मुक्‍का
धड्कन अनु. ढुक-ढुक; क्रि.वि. धकधक; ना. धड्कन; ना. धुकधुक
धतुरो ना. झुथुर; ना. धुथुर
धत् वि.वो. हैत
धत्! वि.वो. धत!
धत्तेरि वि.वो. धतैरी
धत्तेरि! वि.वो. धत्‌तरी!
धत्तेरिका! वि.वो. धत!
धन ना. सम्पती
धन नभएको वि. निरधन
धन सम्पत्ति ना. धनमाल
धनगढी ना. धनगरी
धनमाल ना. धनमाल
धन-सम्पाति ना. जाय-जेथा
धनसार ना. ठेक; ना. ढोक
धनाढय अजाद
धनियाँ ना. धनिया
धनी वि. धनगर; वि. धनिक; वि. धनिक; वि. धनिकमनिक; वि. धनिकर; वि. मातवर
धनी महिला ना. मोदनाइन
धनी व्यक्ति वि. धनाढ
धनुष ना. धनुस तिर धनुस
धनुष वाण ना. कमान; ना. तिर धनुस ( धनुस)
धनेस ना. धनेस
धन्य ना. धनय
धन्यवाद ना. धनबाद; ना. धन्यबाद
धपाउनु क्रि. बजबजे--; क्रि. भगा--
धब्बा ना. धबा
धमनी ना. धमनी
धमिनी ना. धमयाइन
धमिरा ना. घुन; ना. सिना
धमिलो वि. घिकोरल; वि. घेकल; वि. झलफलाह; वि. धोनहाँर
धमिलो (पानी वि. सादर-गादर
धमिलो पानी ना. घानोर
धमिल्याउनु क्रि. घेंकार--; क्रि. घोङहार--
धमौरा ना. फुनसी
धम्काउनु क्रि. थरका--; क्रि. धम्क--
धम्की ना. धम्‍की
धम्की दिनु क्रि. धमका--
धर पक्‍कड ना. पकड़ा-पकड़ी; ना. पकड़ा-पकड़ी
धर पक्‍कड़ ना. पकर-धकर
धरान ना. धरान
धराप ना. धराप
धरो धर्म वि.वो. धरमे धरम
धर्का ना. पाइहर
धर्ती ना. धरती
धर्म ना. धरम धरममहताइर; वि.वो. धरमे धरम