नेपाली - थारू शब्दकोशतकदिर ना. तकदिर
तकिया ना. सिरमा
तक्मा ना. तकमा; ना. पदक; ना. भुसन
तडकभडक क्रि.वि. ढालटिरबी; ना. तरकभरक
तडकभडक देखाउने क्रि.वि. ढाली
तड्क भड्क क्रि.वि. हुसहास
तड्क-भड्क क्रि.वि. हाटहुट
तताउनु क्रि. गरमा--; क्रि. तबा--; क्रि. धिका--; क्रि. धिपा--
तत्कालै क्रि.वि. टटमसोर
तत्त्व ज्ञान ना. तत्‍व ग्‍यान ( तत्‍व, ग्‍यान)
तत्व ना. तत्‍व तत्‍व ग्‍यान
तदकभडक ना. चालढाल
तदारुख ना. दतदुखा
तनमन ना. तनमन; ना. मनजतन
तना ना. तना
तनाब ना. तनाब; ना. मनउरल; ना. मनमोटा
तन्काउनु क्रि. नमरा--
तन्किनु क्रि. नमर--
तन्तर ना. भेब
तन्दुरुस्त वि. तन्दुरुस्त
तन्‍ना ना. तना
तन्ना ना. जाजिम
तन्‍नेरी ना. जवान
तप गर्ने ना. तपसी; वि. तपस्वी
तप जप ना. जपतप
तपकना ना. ओल्ती
तपसिल ना. तपसिल
तपस्या ना. तपसिया
तपस्वी वि. तपस्वी
तपाइँ सर्व. अहाँ; सर्व. अही; सर्व. गौ
तपाइँहरु सर्व. तोरासब
तपाई सर्व. तोरासिया
तपाईँ सर्व. अपने
तपाईँहरू सर्व. तोरासिया
तपेस ना. डेकची
तबला ना. तबला
तबाल ना. तबल
तबेला ना. घोड़सार; ना. तबेला
तमसको ना. खमसल
तमोर ना. तमोर
तम्बु ना. टेन्‍ट
तयार ना. तयार
तयार रहनु क्रि. तयारहो--
तयारी ना. ठिकठाक; ना. ढिकढिक; ना. तयारी; ना. बनिथनी; ना. लुबनठन; ना. समठा
तयारी अवस्था ना. तमतयार; ना. तुलतियार
तयारी गर्नु क्रि. ओरिया--; क्रि. सठ--
तर ना. छाली; संयो. तर; संयो. महज; संयो. लेकिन
तर पनि संयो. तौ परभी
तरंग ना. मोडुलेसन; ना. मोडुलेसन
तरकारी ना. तरकारी