नेपाली - थारू शब्दकोशढंग ना. सिपत
ढंग नभएको वि. बेढङहा
ढक ढक अनु. ढकढक
ढकढक्याउनु क्रि. खटखटा--
ढकन ना. झपना
ढकनी ना. ढकनी
ढकी ( ) ना. छटा
ढक्‍की ना. ढकिया
ढङ्ग ना. छन; ना. तौरतरिका
ढङ्ग (तरिका) ना. लुर
ढङ्ग नभएको वि. बेढङ; वि. बेढङा
ढङ्गरङ्ग ना. ढंङरङ
ढयाङ्ग ना. दाङ
ढलान ना. ढलाइ; ना. ढलैया
ढल्कनु क्रि. ओङठ--
ढल्किनु क्रि. ओङहर--
ढाँचा ना. ढचा
ढाँड ना. कमर; ना. रिढ
ढाँडे ना. भौसा
ढाँडे बिरालो ना. खटाँस
ढाकछोप ना. थोपथाप
ढाकी ना. छितनी; ना. ढकिया; ना. धम्‍मा
ढाक्नु क्रि. झाँप--
ढाड ना. डाँर; ना. रिद
ढामढाम अनु. फुटगुइ
ढाल ना. ढाल
ढिक ना. ढिकरी
ढिकी ना. ढेकी
ढिकी कल ना. ढेकु
ढिकी च्‍याउँ ना. चुड़कुटनी
ढिकी पम्प ना. ढेकुल
ढिको क्रि.वि. देरी
ढिक्‍का ना. ढिका
ढिक्‍को गोटिया
ढिठो ना. ढ़िटो; ना. ढेंदो
ढिपी ना. एकजिदहा; ना. कर ( कारजालय); ना. जवरजाइठ; वि. झनझटिया
ढिला सुस्ती ना. ढिलासुस्ती
ढिलाइ ना. ढिलाइ
ढिलासुस्ती क्रि.वि. अलहरमलहर
ढिलो क्रि.वि. अबेर; क्रि.वि. देर; क्रि.वि. पछतिया; क्रि.वि. बेर; क्रि.वि. बेरिया
ढिस्‍की ना. पुत्ता
ढिस्को ना. ढिकरी; क्रि.वि. देरी
ढुकढुक अनु. ढुक-ढुक
ढुकुर ना. पौड़की; ना. पौंर
ढुकेर बस्‍ने वि. ढुकुवा
ढुङ्गा ना. पखन; ना. पथर; ना. पथल; ना. पाथलपानी
ढुङ्गा चट्टान ना. पथरचटा
ढुङ्गा फुटाउने वि. ढोङाफोड़ा; ना. पथरफोरा
ढुङ्गा-ढुङ्गा ना. ढोङामोङा
ढुङ्गेढुगा ना. पथलेपथल
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >