नेपाली - थारू शब्दकोशठक्‍कर ना. ठोकर; ना. ढिहा
ठग वि. ठक; वि. ठकहा
ठगठाग ना. झुठमुठ
ठगाहा वि. ठकहर; वि. ठकहा
ठगि ना. झुठकपट
ठग्नु क्रि. ठक--
ठग्ने मानिस वि. ठकहा
ठग्ने व्यक्ति वि. ठकहा
ठट्टा ना. कमिक; ना. खियाल; ना. ठठाखियाल; ना. ठठ्ठा; ना. हसिठठा
ठट्टा ख्याल ना. मजाक
ठड्यौरो ना. डियाठी
ठन्डा वि. जुर कनकन जुर
ठन्डी ना. सरदी
ठाउँ ना. जगह गुपुत जगही; ना. ठाँ
ठाउँ सर्नु क्रि. उकट--; क्रि. उपट--
ठाउँ सार्नु क्रि. उकटा--
ठाउँको नाम ना. नेपालगन्‍ज; ना. हरदिया
ठाकुर ना. लौवा लौवा घर
ठाडो वि. खरा; वि. ठार; वि. ठारहे; वि. ठिठगल; वि. सिधा
ठाना ना. हवालत
ठिक्‍कै वि. ठिक-ठिके
ठीक वि. ठिके; ना. दुरुस्त; वि. सही
ठीकठाक ना. ठिकठाक
ठुङाइ ना. ढोकचन
ठुङ्नु क्रि. ठेरा--
ठुङ्ने ढोकचन
ठुटो वि. चरलबजल; वि. ठुठ; ना. ठुठमुर
ठुली ना. बरकी
ठुलो वि. डबल; ढाड़; वि. नम्‍हर; वि. पैधगर; वि. बडकर; वि. बड़का; वि. बरिटा; वि. बिसाल; ना. हबेली
ठुलो काँडा ना. मनहर काँट; ना. मेनकाँट
ठुलो गल्ती ना. बरिभुल
ठुलो ट्रयाक्टर ना. बलारस
ठुलो दाजु ना. बड़खी ददा; ना. बरका दादा
ठुलो दुलो ना. भोवाङ
ठुलो बुवा ना. बरका बाप बरका मैया
ठुलो भोज ना. परगना
ठुलो हाकिम ना. बड़खा हाकीम
ठुस्किनु क्रि. फुच्‍च--
ठुस्स पर्नु क्रि. फुच्‍च--; क्रि. रुस--
ठूली आमा ना. बड़खी मा; ना. बरका मैया ( बरका बाप); ना. बरका मैयाँ ( मैयाँ, )
ठूलो वि. नाम; वि. बरका
ठूलो आली ना. धुर
ठूलो ढुङ्गा ना. बोलडर
ठूलो पोखरी ना. ताल
ठूलो बुवा ना. बरका बाबु ( बाबु)
ठूलो भाइ ना. बरका बौवा
ठेउला ना. ठेला
ठेउलाको दाग ना. गोसाइके दाग
ठेकी ना. कन्‍तरी
ठेक्‍का ना. ठेका
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >