नेपाली - थारू शब्दकोशटँसाउनु क्रि. सटा--
टकटक्याउनु क्रि. टकटका--
टकुवा ना. टकुवा
टक्‍कर ना. टक्कर
टङ्‍की ना. टंकी
टन्‍न क्रि.वि. टनटन
टन्‍न भरिएको वि. उटुङटुटुङ; वि. डिपडिप
टपरी ना. ठोलो
टमटम क्रि.वि. टमटम
टमाटर ना. गोलभन्टा; ना. टमाटर
टम्का बाजा ना. तरसा
टर्च ना. टौच; ना. लाएट
टर्च लाइट ना. चोर बत्ती ( चोर, बत्ती)
टर्नु क्रि. टर--
टर्रो वि. अकसा; वि. खोखसा; वि. टाङ्गा; वि. तमटम; वि. बोदसरहा; वि. रुखर
टलक टलक वि. चिकचिक
टलक्‍क क्रि.वि. टलटल
टलक्‍क टलक वि. छटछट
टल्काउनु क्रि. झलका--
टल्किनु क्रि. चमक--; क्रि. टलक--
टल्किने क्रि.वि. टलटल
टाँक ना. बटन
टाँसिएको वि. सटले
टाँसिनु क्रि. सट--
टाँस्‍नु क्रि. साट--
टाई ना. टाइ
टाउको ना. खप्‌पर; ना. खोपड़ी; ना. मस्तक; ना. मुडा; ना. मुरा; ना. सिर
टाटरी ना. ढोरही
टाटी ना. टाट; ना. बेरहा; ना. बेरा
टाटु ना. गोदना
टाटे पाङ्ग्रे वि. चिटफोटर; वि. चितकबरी; वि. चितकवरा; वि. चिनफोटरा
टाठो वि. ताध; वि. पैनकाहा
टाठोबाठो वि. चरफरिया
टाढा वि. दुर; क्रि.वि. दुरुग
टाढा हुनु क्रि. दुरभे--
टाढाका नातेदार ना. सँखा
टापु ना. टपु; ना. टापु; ना. हिरात
टाबर ना. टाबर
टायल ना. खपरा; ना. खपरा; ना. टाली
टार्नु क्रि. टार--
टालटुल ना. टालटुल
टाली ना. खपरा; ना. टाली
टालो ना. गुदरा; ना. चेथरी; ना. ढेपा
टावर ना. टावर
टि टेबुल ना. टि-टेबुल
टिउरी ना. चिरी
टिकट ना. टिकट; ना. बिल
टिकट घर ना. टिकटघर
टिकटिक अनु. टिकटिक
टिकटिके ना. गिरगिटिया