नेपाली - थारू शब्दकोशसङ्. छै
छँटाउनु क्रि. छटा--
छकाउनु क्रि. छका--
छक्‍क क्रि.वि. छक्‍क; क्रि.वि. जिल्‍ल; क्रि.वि. दङ
छक्‍क पर्नु क्रि. अचरज--; क्रि. छकछका--; क्रि. छकपर--
छचल्किनु क्रि. उछल--
छटपट क्रि.वि. कछमछ; वि. चनचल; क्रि.वि. ब्याकुल
छटपट गर्ने वि. छटपटिया
छटपटाउनु क्रि. छटपटा--; वि. छौट; क्रि. झरपटा--; क्रि. धरफरा--
छटपटी ना. छटपटी; क्रि.वि. सकसक
छटपटे वि. औकताहा; वि. छटपटिया
छटाक ना. कनमा
छट्कनु क्रि. छाट--
छट्टू वि. छटु
छठ पूजा ना. छैठपुजा
छड ना. छड़; ना. छर; ना. रड
छडी ना. छरी; ना. लाठी
छताछुल्‍ल क्रि.वि. गजबज; क्रि.वि. छिरिबिती
छतिवन ना. छतियन
छनौट ना. छनौट
छन्द ना. छन्द
छपाउनु क्रि. छपा--
छब्बीस सङ्. छबिस
छमछम क्रि.वि. छमछम; अनु. छुनछुन; क्रि.वि. धुमधुम
छम्काइ ना. छोका
छरछिमेक ना. अरोसिया; ना. अरोसियापरोसिया
छरपस्ट क्रि.वि. छिटलाहाँ; वि. छोहाछित
छरिएको क्रि.वि. छिटलाहाँ; वि. राइछितिर
छर्कनु क्रि. छिट--
छर्किनु क्रि. छिट--
छर्नु क्रि. छिट--; क्रि. छिरिया--; क्रि. बुन--; क्रि. हरा--
छर्लङ्ग क्रि.वि. छङछङ; क्रि.वि. छरलङे; वि. सफा
छल ना. छलकपट
छलकपट ना. कलछल; ना. छलकपट; ना. सलकपट
छलकपट गर्नु क्रि. छका--
छलफल ना. छलफल; ना. छेनफेन; ना. बात बिचार ( बिचार); ना. बिमरस
छली ना. छलिया; वि. छली; वि. लबरलुचा
छल्नु क्रि. छल--
छल्‍ली ना. छलकपट
छहारी ना. छाहाइर
छाँट्नु क्रि. छट--; क्रि. छटा--; क्रि. छाट--; क्रि. पाच--
छाउनी ना. छाउनी
छाउनु क्रि. छार--
छाउरा ना. पिल्‍ला
छाडा वि. अनेर; क्रि.वि. अनेर-धुनेर; ना. छाड़ा
छाता ना. छता
छाती ना. छाती
छात्र-छात्रा ना. चटिया; ना. बिद्‍यारथी
छात्रा बास ना. छतराबास
छाद ना. वोकवोकी; क्रि.वि. वोकाठी