नेपाली - थारू शब्दकोशखकार ना. खेखार
खङ्ग्रङ्ग ना. खिरकी
खच्‍चड ना. खचर
खच्‍चर ना. घोरगदहा
खजुर रस ना. तारी
खजुरो ना. खजुर; ना. खजुरिबिछी; ना. खैजड
खटखट अनु. खटखट; अनु. खुटुरखुटुर
खटाउनु क्रि. खट--
खडा हुनु क्रि. उठ--
खडेरी ना. अनिकाल; ना. जर्‌ती; वि. रौदी
खड्कुँलो ना. झङा; ना. हनडी
खण्ड ना. खन्ड; ना. टुकरा; ना. टुकरा; ना. पाठ
खण्डहर ना. खन्डहर
खतबे ना. खतबे
खतम वि. खतम; ना. गुजरल
खतरनाक वि. खतरनाक
खतरा वि. खतरा
खनजोत ना. जोतकोड़
खन्चुवा वि. खाधुर; वि. खौका; वि. खौकार; वि. हौकलाहा; वि. हौकलाहा
खन्ती ना. खन्ती; ना. गल; ना. झम्‍फल
खन्‍नु क्रि. कोकच--; क्रि. कोर--; क्रि. खन--; क्रि. खोन--
खन्‍ने हतियार ना. झम्‍फल
खन्यु ना. खुरहुर
खपडा ना. खपरा
खपिस वि. खमसा
खप्पर ना. खपरा; ना. खप्‌पर
खबटा ना. खपटा
खबर ना. खबर; ना. समाद समाद पतरिका; ना. समाध; ना. सुचना
खबर पत्रिका ना. पतर-पतरिका; ना. पतरपतरिका
खबरदारी ना. पहरा
खम्बा ना. खमनी; ना. खमहा
खम्‍बा ना. धुजा
खम्बा; खाँबो ना. पोल
खयर ना. खेयार; ना. खैर
खयरको बोट ना. खैरा
खर ना. खड़; वि. खर; ना. दबहारी
खरखर अनु. खरखर
खरब सङ्. खरब
खरबारी ना. खरहौर
खराऊ ना. खराम; ना. बदहा
खरानी ना. खार; ना. छौर; ना. राख; ना. राखी
खराब वि. कुख्‍यात; वि. खराब; वि. गिरल; वि. घिनामिना; वि. नैनिक; वि. बेजा; वि. रदी
खराब आचरण वि. छिनरपनी
खराब आदत वि. बुरबान
खराब चरित्र ना. बेआचरन
खराब मान्छे वि. छिनरपनी
खराब व्यक्ति वि. मनहुस
खरायो ना. खरहा
खरिद ना. किनबेसाह; ना. खरिद
खरिदार ना. खरिदार