नेपाली - थारू शब्दकोशकंगाल वि. लल
कंङ्गारू ना. कंगारु
ककरक्‍क परेको ना. झुमरल
कक्र्याउनु क्रि. गर्‌दनिया--
कक्षा ना. कलास
कङ्‍कड ना. कंकर
कङ्गाल ना. कंगाल; वि. बिलटौवा
कङ्गाल चिलिम ना. चिलम
कङ्ग्रेस ना. काङरेस
कचकच क्रि.वि. कनकन
कचहरी ना. कचहरी कोट कचहरी
कचिया ना. हसुवा; ना. हासु
कचेरा ना. काँची
कचेरा आउनु क्रि. कचिया--
कचौरा ना. बाटी
कचौराबाट ना. बाटिसे
कच्‍ची वि. कच्‍ची
कच्याककुचुक क्रि.वि. थौकचल
कछाड ना. धरिया
कछुवा ना. काछु; ना. कौछ
कछुवा (पानीमा नबस्‍ने) ना. ठोटरी
कञ्चन ना. कन्चन
कञ्‍जुस वि. कस्‍सरी
कञ्जुस वि. कन्चुस
कटकट क्रि.वि. कटकट
कटर ना. कटर
कटहर ना. कटहर कलमी कटहर
कटहरको चिचिलो ना. मुरचा
कटाई अनु. कटाइ
कटाउनु क्रि. कटा--
कटान ना. धसना
कटारी ना. कटहरी कटहरी फुल
कटी ना. कटी
कट्टु ना. कच्छा; ना. कछिया; ना. कटु
कट्ठा ना. कठा
कठघरा ना. कठघरा
कठाङ्ग्रिनु क्रि. ठिठैङ--
कठिन वि. अटपटहा; वि. असहज; वि. कठिन; वि. कठिनाइ; वि. भिर; वि. भिरगर; वि. मुस्किल
कठिनार्इ ना. दिक्‍कत
कठीन क्रि.वि. मसकैत
कठैनि ना. कटगैनी; ना. रेगनी; ना. रेङनी
कठैरिया ना. कठैरिया
कठोर वि. कठोर
कडा वि. कडा; वि. करगर; वि. करा; वि. हटहट
कडा घाम ना. टिपटिप
कडी ना. कडी
कण ना. अनु; ना. कन; ना. खुदी
कण्ठ ना. कन्ठ; ना. ठोठ; ना. रट
कण्‍ठ ना. ठोठरी; ना. लट्‍टी
कण्ठ गर्नु क्रि. घोक--; क्रि. रट--