नेपाली - थारू शब्दकोशउ जस्तै वि. वोकरेलखा
उँघाइ ना. औंङही
उँघ्नु क्रि. झुल--; क्रि. ढुल--
उकुसमुकुस क्रि.वि. असकिठा; क्रि.वि. ब्याकुल
उक्लनु क्रि. चहर--
उक्साउनु क्रि. उसक--
उक्साउने ना. उकसाहट
उखान टुक्‍का ना. फोकरा
उखु ना. उख; ना. कुसियार; ना. केतारी; ना. रुख
उखेल्नु क्रि. उखार--
उखेल्नु (बिस्तारै) क्रि. चोथ--
उग्राइ ना. पाँज
उग्राउनु क्रि. उगार--; ना. पझबै
उघार्नु क्रि. उघार--; क्रि. बिथार--
उघ्रिनु क्रि. उघर--; क्रि. उभर--
उघ्रेको वि. उघरल
उचाल्नु क्रि. अलगा--
उचित वि. उचिते; ना. मनासिब; वि. यथोचित
उच्‍च वि. उँच्‍च
उछिन्‍नु क्रि. उछन--
उजाड वि. उजाड़; ना. उसठ; वि. धपधप
उजार्नु क्रि. उजार--
उजुरी ना. उजुरी
उज्‍यालो ना. रोसनी
उज्यालो ना. इजोत; ना. धोख; ना. परकास; वि. फरिछ; वि. सपसप उजर ( उजर)
उज्यालो भएको क्रि.वि. फटफट
उज्यालो हुनु क्रि. पोहफट--
उज्यालोबिहान क्रि.वि. भोर
उटपट्‍याङ वि. धधहौवा
उठबस ना. उठबैठ
उठाउनु क्रि. अलगा--; क्रि. उठा--; क्रि. जगाब--
उठ्नु क्रि. उठ--
उडाउनु क्रि. उड़--; क्रि. उधिया--
उडुस ना. बिजिया
उड्नु क्रि. उर--
उड्ने ना. उरुवा
उड्‍ने यन्‍त्र ना. यान
उता क्रि.वि. उमहर इमहर-उमहर; क्रि.वि. ओने; क्रि.वि. ओने
उता पारी क्रि.वि. वैपखा
उतातिर क्रि.वि. उमहर इमहर-उमहर
उतापट्टि क्रि.वि. उकात; क्रि.वि. उपार; क्रि.वि. उमहर इमहर-उमहर
उति खेराइ क्रि.वि. लगले
उतै क्रि.वि. वोतै
उत्खनन ना. खोजबिन
उत्तम वि. उतम उतम बेबहार; वि. उत्‍तम
उत्तर ना. जबाफ
उत्तर (दिशा) ना. उतर; ना. उत्तर
उत्तरदायित्व ना. उतरदायितव
उत्तराधिकारी ना. उतराधिकारी
उत्ताउली वि. चमकी