नेपाली - थारू शब्दकोशइँजार ना. तुना
इँट्टा ना. इटा
इख ना. आन
इच्छा ना. इछा; ना. चाइख; ना. चाँक; ना. चाख; ना. चाहत; ना. बिचार बिनाबिचार; ना. मन; ना. मन्सा; क्रि.वि. मरजी; ना. लौलसा
इच्‍छा ना. मक्‍सद; ना. मनसुबा
इच्छा भरेको वि. भैरमन
इच्छा मर्नु क्रि. मनमर--
इच्छाधीन वि. इच्छाधिन
इजरायल ना. इजरायल
इज्जत ना. इजत; ना. परतिस्ठा
इज्जत नभएको वि. बेबिचारी; वि. हरामी
इज्जतदार वि. इजतदार
इटा ना. चेनी
इतर क्रि.वि. गैर
इतिहास ना. इतिहास
इद ना. इंद
इनरुवा ना. इनरुवा
इनाम ना. इनाम; ना. बकसिस
इनार ना. इनार; ना. कुपा
इन्च ना. इन्च
इन्जिनियर ना. अभियन्ता; ना. इनजिनियरिङ
इन्द्रजाल ना. इन्दरजाल
इन्द्रावती ना. इन्‍दरावती
इन्द्रेणी ना. पैनसोकरा
इन्धन ना. इनधन
इन्साफ ना. पन्चायत
इमान नभएको वि. बैमान; वि. हरामी
इमान-जमान नभएको वि. बेइमान
इमानदार वि. इमान्दार
इमेल ना. इमेल
इलाका ना. इलाका
इलेक्ट्रिक ना. इलेकटिरिक
इलेक्ट्रोन ना. इलेकटरोन
इलो प.स. -गर
इशारा ना. इसारा
इशारा गर्नु क्रि. जना--; क्रि. परकट--
इसाई ना. किरिसचियन
इस्लाम ना. इस्लाम