नेपाली - थारू शब्दकोशअसारे काँडा ना. मनहर काँट
असिना ना. पखन; ना. पाथलपानी; ना. बनौरी
असिना पानी ना. पथलपानी
असी ना. असी; सङ्. अस्‍सी
असुल ना. असुल
असोज ना. आसिन; ना. कुआर
अस्तव्यस्त क्रि.वि. जहतरपहतर
अस्ताउनु क्रि. डुग--
अस्ति नै क्रि.वि. परसु
अस्थायी वि. असथाइ
अस्थि ना. अस्‍थी
अस्थिर वि. डगमगा
अस्पताल ना. अस्पताल
अस्पष्ट वि. गिजिरमिजिर
अहँ वि.वो. नै; वि.वो. है
अहङ्‍कार वि. दम्भी
अहङ्‍कारी वि. अहङकारी
अहिले क्रि.वि. अखुनी; क्रि.वि. अभैनो
अह्राउनु क्रि. अरह--