नेपाली - थारू शब्दकोशअपहेलित वि. अपहेलित
अपाङ्ग वि. बौन
अपाङ्ग (महिला) वि. नेङरी
अपाङ्ग गाईवस्तु ना. पैदार
अपार वि. अगम
अपिल ना. अपिल
अपूरो वि. अधुरो
अपूर्ण वि. अधुरो
अप्ठयारो वि. कठिनाइ; वि. भिर
अप्ठयारो ठाउँ वि. बिकट
अप्ठेरो वि. कोतरा
अप्ठ्‌यारो वि. कठिन; वि. भिरगर; वि. मुस्किल
अप्डेरो वि. घचनाइर; वि. बकडेरहा
अफिस ना. अपिस
अफ्रिका ना. अफरिका
अब संयो. आब
अबजस ना. अबगाल
अबडेरो वि. बकलेल; वि. भकलोल
अबुझ वि. अंढिठाइ; वि. बुरबक; वि. बेबुझ
अबेला क्रि.वि. बेरिया
अबोध वि. लेल्ह-बौक
अब्डेरो वि. बकलोल
अभागी वि. अभागा; वि. कपरफुटा; वि. करमखोटी; वि. करमफुटल
अभाव ना. अभाब; ना. कमी; वि. खाँच; वि. खाँचो; वि. जरुरी; ना. टाँट
अभिकर्ता ना. अभिकरता
अभिनय ना. अभिनय; ना. नाटक नाटक समराट
अभिनेता ना. अभिनेता
अभिप्राय ना. मनसाय
अभिभावक ना. गारजन; ना. जेलहारी
अभिमान ना. गुमान
अभिमानी वि. अभिमानी
अभियुक्त वि. अभियुक्‍त
अभिलाषा ना. अभिलासा; वि. हेवलास
अभिलेख ना. अभिलेख
अभिवक्ता ना. अभिवक्‍ता
अभिवादन ना. गोरलगी; ना. डन्वत
अभिव्यक्ति ना. अभिवेकती
अभ्यास ना. अभियास
अमन वि. उम्छान; क्रि.वि. पिचपिच
अमन हुनु क्रि. अघहा--
अमर वि. अजर; वि. अमर
अमल ना. अम्मल
अमला ना. अवड़ा; ना. औंरा; ना. रिखिया
अमिन ना. अमिन
अमिलो वि. खटरुस; वि. खट्टा; वि. चुक
अमिल्दो वि. कुखल
अमूल्य वि. अनमोल
अमेरिकन वि. अमेरिकन
अमेरिका ना. अमिरका
अमेल ना. अनमेल