नेपाली - थारू शब्दकोशअन्तर आत्मा ना. अन्तरआत्मा
अन्तर जाति वि. कुजात
अन्तर सम्बन्ध ना. अन्तरसम्बन्धी
अन्तरक्रिया ना. गोस्ठी
अन्तरजात ना. अन्तरजात
अन्तरा ना. अन्‍तरा
अन्तरात्मा ना. दिल
अन्तराष्ट्रिय ना. अन्तरास्टिय
अन्तरिक्ष ना. अनतरिक्‍छ
अन्तिम वि. अन्तिम
अन्तिम सास ना. हुकहुकी
अन्त्यमा वि. अन्तिम; क्रि.वि. आखरिस
अन्त्येष्टि ना. दाहासनसकार
अन्दाज क्रि.वि. अनदाज; ना. अन्दाज
अन्दाजी क्रि.वि. अनदाज; ना. अन्‍सारे
अन्‍दी ना. चछौरी
अन्धकारमय ना. अन्धकार
अन्धविश्वास ना. अनबिसवास; ना. अन्धविस्‍वास
अन्धा कानून ना. अन्धाकानुन
अन्धो वि. अन्हरा; वि. सुरदास
अन्‍न ना. अन
अन्‍नपूर्ण ना. अनपुरन
अन्य जाती ना. परजात
अन्याय ना. अन्‍याय
अन्यायी ना. अन्‍याय
अन्योल ना. अनयोल; ना. अन्यौल; ना. होजगोज
अपच वि. अपच
अपजस ना. अबजस; ना. उलहन; ना. कुजस
अपजस कमाउनु वि. बदनामी
अपत्यार ना. अपतियार
अपत्यारिलो वि. अनपत्यार; वि. अनबिस्‍वास
अपनाउनु क्रि. पजएया--
अपबित्र ना. मछा
अपमान ना. मानघटल; वि. मानहानी
अपरम्पार वि. अगमअपार; ना. अपरमपार
अपराध ना. अपराध
अपराधी वि. अपराधी; वि. गुनेगार; ना. सैतान
अपराधी नगर्ने वि. निरअपराधी
अपरान्ह ना. दुपहर
अपरिचित वि. अनचिन्‍हार; वि. अन्‍ठैया; वि. अन्ठैयामन्ठैया
अपरिपक्व वि. अलवताह
अपरेसन ना. चिरफार
अपर्झट क्रि.वि. अकचुखै; क्रि.वि. अनचक्‍ते; क्रि.वि. अपरझट
अपवित्र वि. अपबितर
अपशब्द ना. अपसब्द; ना. चोकनाइर; वि. टिकडौहबा
अपसकुन ना. कुभाखा
अपसोच ना. अपसोच
अपहरण ना. अपहरन; ना. हरन
अपहरणकारी वि. अपहरनकारी
अपहेलना ना. अबहेलना