नेपाली - थारू शब्दकोशअँकुर ना. औंकरा
अँगालो भरी ना. भैरपाज
अँगालो हाल्नु क्रि. पजिया--
अँजुली ना. कोवा; ना. पसर
अँठ्‌याउनु वि. कबकबाह
अँडिर ना. अन्डी
अँध्यारो वि. अनहार
अंकुराउने ना. औंकरा
अंकुरित ना. टेप
अंग्रेजी ना. अङरेजी
अंश वि. अनस; ना. अन्‍स; ना. फाँट; ना. बन्डा; ना. भाग; ना. भिनभाग; ना. हिसा
अंश बन्डा ना. अंसबन्डा; ना. भागबन्डा
अंशियार ना. अन्सदार
अकमक क्रि.वि. अकमक
अकमक्‍क क्रि.वि. अकबक; क्रि.वि. अकमक
अकस्मात्‌ क्रि.वि. अकस्मात
अकाट्‍य वि. अकाट्‌य
अकाल ना. अकाल; ना. बेमौत
अक्षर ना. आछर
अखडा ना. अखरा
अखण्ड वि. गोटे
अखबार ना. अखबार
अख्तियार ना. अख्तियार
अगरबत्ती ना. अगरबती
अगलो ढाड़
अगल्‍टो ना. तुती
अगल्टो ना. लुती
अगाडि क्रि.वि. अगा; क्रि.वि. अगारी; क्रि.वि. अगिला; क्रि.वि. अगे; क्रि.वि. आगु; क्रि.वि. ऐगला; क्रि.वि. पहले
अगाडी क्रि.वि. रसेरसे
अगुल्‍टो ना. खोनठी
अगुल्टो ना. खोन्‍ठी
अगुल्टो आग्लो ना. बिलैया
अगुवा वि. अगुवा; ना. नायक; ना. नेता; ना. भुल; ना. मेठ
अगुवाइ ना. अगुवाइ
अगेना ना. बोरसी
अग्निकुण्ड ना. अगनिकुनड
अग्रगामी वि. अगरगामी; वि. अगुवा
अग्लो वि. उचा; वि. उचाका; वि. चोङचोङ; वि. टोङटोङ; वि. ढङ्‍का; वि. ढाङ; वि. नम्‍हर
अघाउनु क्रि. अघहा--; ना. औड़--
अघाउने ना. अमन
अघाएको वि. मनभरल
अघि क्रि.वि. पहिनै
अघि नै क्रि.वि. पहिने
अघिअघि वि. पहिने-पहिने
अघिको क्रि.वि. पहिनका
अघिल्‍लो साल क्रि.वि. वहैसाल
अङ्‍क ना. अंक
अङ्‍कुश ना. औंकसा; ना. कडी
अङ्‍खोराबाट क्रि.वि. लोटा बाटे ( लोटा, बाटे)
अङ्ग ना. ओरग्यान