थारू – नेपाली शब्दकोशङटी () ना. खुकुरी र बिँडको भाग