थारू - नेपाली शब्दकोशअट-- (१ २ ४) क्रि. अट्नु (sem. dom. 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति)
अँटक-- (१ २ ४) क्रि. अड्किनु (syn: गरालाग--)
अटकनचटकन (१ २ ४) ना. बच्‍चाहरुले खेल्ने खेल
अटनी (२ ४) ना. माटोले बनेको विशेष प्रकारको भाँडो (syn: सरबी) (sem. dom. 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु)
अटपटहा (१ ४) वि. कठिन; मुस्किल (syn: मुसकिल) गर्न नहुने काम गर्ने
अटरयाँ () / बइहर () / अटेरिया () वि. सुनेर पनि नसुने झैँ गर्ने (syn: अइठलाहा; अटेरी; अगराही; हेमतिया; हेलुवा)
अटल () / अटेरिया () / अरगर () / अँटगर () वि. आँटिलो; अचल (sem. dom. 4.4.3.1 - आँट)
अँटा () / अटा ( ) / पिसान ( ) ना. आँटा; पिठो (sem. dom. 5.2.3.3 - पकाउने कुराका अंशहरू, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु)
अँटिया (१ ३ ४) ना. सानो बिटो (syn: आँटी)
अटेरी (१ २ ३ ४) वि. अटेरी; अटेर गर्ने (syn: अइठलाहा; अटरयाँ; अगराही; हेमतिया; हेलुवा) (sem. dom. 4.3.2.3 - घमण्‍ड, 3.5.1.7.3 - घमण्‍ड गर्नु, 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा, 3.4.2.2 - खेद प्रकट, 3.4.1.5 - आत्‍मविश्‍वास)
अठकपार () वि. थेचरो; थेत्तर (sem. dom. 5 - दैनिक जीवन)
अठगतरा (१ २ ३ ४) ना. आँठ अङ्ग (sem. dom. 2.1 - शरीर)
अठजाम (१ २ ३ ४) ना. अष्ट जाम (sem. dom. 6.5.1 - भवन)
अठभुज (१ ३ ४) / अस्ठभुज () ना. आठ भुजा भएको (sem. dom. 8.1.1.7 - अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध)
अठभुजा (१ २ ३ ४) / अस्टभुज () ना. अष्टभुजा; आठ वटा कुना भएको भुजा (sem. dom. 8.3.1.7 - वर्ग क्षेत्र)
अठमसुवा (१ २) / अठमासु () ना. आठ महिना (syn: अठमास) (sem. dom. 2.6.3.6 - असाधारण जन्‍म)
अठमास (१ २ ४) / अठमासु () ना. आठ महिनाको (syn: अठमसुवा)
अठमी (१ २ ३ ४) ना. अष्टमी (sem. dom. 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा)
अठाइस (१ २ ३ ४) सङ्. अट्ठाइस
अठार (१ २ ३ ४) सङ्. अठार
अठासी (१ २ ४) वि. अठासी
अठिया (१ ३) ना. दाना वा बियाँ भएको फल (cf: अठियार) (sem. dom. 6.2.1.4 - फल फलाउनु)
अठियार (१ २ ३ ४) ना. कोया; बियाँ (syn: अमाठी; आठी; कोसिया; cf: अठिया) (sem. dom. 5.2.2.6 - सन्‍तुष्‍ट हुनु, अघाउनु, 8.1.6.1 - भाग, 6.2.1.4 - फल फलाउनु, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू) ना. डमै ना. कुसुम; एक प्रकारको बिरुवा
अठुवा (१ २) / किर्ना () ना. किर्नु (syn: अठौंरी) (sem. dom. 6.3.8 - पशु चिकित्‍साविज्ञान)
अठोट (नेपाली आगन्तुक शब्द) / परन () ना. अठोट (sem. dom. 3.3.1.6 - संकल्‍प, 4.7.5.7 - किरिया खानु, शपथ खानु)