थारू - नेपाली शब्दकोशअगम (१ २ ३ ४) वि. अपार (cf: अपार) (sem. dom. 3.1 - प्राण, आत्‍मा)
अगमअपार (१ २ ३ ४) वि. अथाह; अपरम्पार (cf: अथाह) (sem. dom. 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 2.3 - ज्ञान, चेतना, 8.1.2 - गणना)
अगमजानी (१ २ ३ ४) ना. अगाडिनै थाहा पाउने (sem. dom. 4.6.4 - नियम)
अगमबकता (१ २ ३ ४) वि. भबिष्यवक्‍ता (syn: अगरजानी) (sem. dom. 4.9.4.6 - भविष्यवाणी)
अगमबानी (१ २ ३ ४) वि. अगाडी बोल्ने (sem. dom. 4.9.4.6 - भविष्यवाणी, 9.6.2.9 - घटी-घटाउ, 4.9.3.1 - धार्मिक (पवित्र) लेखहरू)
अगर-- (१ २ ३) क्रि. ध्यान नदिनु; अटेरी गर्नु (sem. dom. 6.1.2.4 - कमजोर हिसाबले काम गर्नु)
अगरगामी (१ २ ३ ४) वि. अग्रगामी (sem. dom. 9.1.2.6 - केही कुरा परिवर्तन गर्नु)
अगरगोह () / अगरयाल () वि. बुझ पचाउने (syn: अबुझ; अग्‍यान; अबोध)
अगरजानी (१ २ ३) ना. पहिले थाहा पाउने (syn: अगमबकता) (sem. dom. 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी)
अगरठ (१ २) / अगठ () ना. अचानो (syn: गेरही; ठेहा)
अगरबती (१ २ ३ ४) ना. अगरबत्ती (sem. dom. 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा, 4.9.8 - धार्मिक वस्तु)
अगरयाके (१ २ ३) / अटेरिया () ना. अटेरीपन (sem. dom. 7.1.2 - बस्‍नु)
अगरल () / अगराएल ( ) / अगरायल () / थुथुर ( ) वि. अटेरी (syn: अगराही) वि. घमन्डी
अगराही (१ ४) वि. अटेरी; कसैको कुरा नमान्‍ने (syn: अगरल; syn: अइठलाहा; अटेरी; अटरयाँ; हेमतिया; हेलुवा; cf: घमन्‍डी)
अगलबगल (१ २ ४) / लगेलगे () ना. छेउ छाउ (sem. dom. 8.5.1.2.1 - वरिपरि)
अगहन (१ २ ३ ४) / अघन () ना. मङ्सिर (sem. dom. 8.4.1.4.1 - वर्षका महिनाहरू, 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु, 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन)
अगहनी () ना. मार्सी धान
अगहौरी () क्रि.वि. नघाउञ्जेल; हन्तकाली (syn: अघनी; अघायल) (sem. dom. 5.2.3.2 - पशुबाट खाना)
अगा (२ ३) क्रि.वि. अगाडि (syn: आगु; अगारी; अगे; ऐगला; पहले; अगिला)
अगाबैक्रि.वि. पहिले
अगामी (१ २ ४) / अगारिये () / आयवाला () क्रि.वि. आगामी; आउने समय (sem. dom. 8.4.6.4 - भविष्‍यत्‌)
अगारी (२ ३ ४) क्रि.वि. अगाडि (syn: अगा; आगु; अगे; ऐगला; पहले; अगिला) (sem. dom. 8.4.6.1 - केही चीजको शुरुवात, 8.5.1.1 - अगाडि, 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु, 7.3.2.1 - अगाडि लाउनु, 8.4.5.1.2 - पहिलो)
अगिनसार (१ २ ४) ना. धानको प्रकार (sem. dom. 9.7 - (व्‍यक्तिवाचक) नामहरू)
अगियाकारी (२ ३) / आग्याकारी () / अग्‍याकारी () वि. आज्ञाकारी (sem. dom. 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 4.5.4.1 - आज्ञा पालन गर्नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु)
अगिला (३ ४) क्रि.वि. अगाडि (syn: अगा; आगु; अगारी; अगे; ऐगला; पहले)